VIDEO: 5000. spokojná zákazníčka

Scroll to top
Objednajte sa telefonicky
Môžete sa registrovať pohodlne online, telefonicky alebo nám môžete poslať email.
Zavolajte nám na +421 911 791 471 +421 911 806 252 +421 34 651 39 64 a dohodnite si termín.
STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu:
 • vozidlo je pristavené umyté, čisté a s povinnou výbavou
 • vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom: zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení
 • vykonávacie predpisy zákona – Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 a 138/2018 Z.z. v platnom znení
 • vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované.
STK nevykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu AK:
 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
 • vodič nepredloží doklad o dezinfekcii vozidla, ak je vyžadované (špeciálne vozidlá – pohrebné služby, kafilérie, prevoz infekčných materiálov).
 • vodič nepredloží protokol o montáži plynového zariadenia LPG, CNG, ak bola prestavba vozidla vykonaná na území Slovenska
Pred začatím technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady:
 • technický preukaz vozidla ale osvedčenie o evidencii -časť. II.(veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu , resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike
Povinná výbava podľa kategórií vozidiel:
 • lekárnička, autolekárnička – najdôležitejšia súčasť povinnej výbavy každého osobného vozidla a vozidiel kategórie M1, N, L, T, C a Ps,
 • vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu
 • vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu
Výstražný trojuholník – homologizovaný podľa EHK 27
 • osobné vozidlá, vozidlá kategórie M, N, T, C a Ps, - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.
 • kategória M1, N1 poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidlá označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou "LPG"
 • kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo, povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".
Reflexná vesta
 • povinná výbava osobného auta, motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps,
Povinná výbava pre pomalé vozidlo
 • vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musí byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.
Povinná výbava pre LPG
Povinná výbava pre CNG
 • kategória M1, N1 na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou „CNG“
 • vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG"
Hasiaci prístroj - povinná výbava motorového vozidla kategórie
 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
 • M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
Lehoty technických kontrol podľa kategórií vozidiel
 • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
 • kategórie L3A1 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodický v štvorročnej lehote.
 • L3A2,L3A3, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
 • kategórie M, N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
Technickej kontrole nepodliehajú vozidlá kategórií:
 • L1e do 50cm3
 • L2e – malé trojkolky do 50cm3
 • O1 do 0,75 t (750 kg)
 • R1 – malé prípojné vozíky za traktor do 1500 kg
Lehoty emisných kontrol podľa kategórií vozidiel
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009,
 • kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.
Rezervujte si termín emailom
Môžete sa registrovať pohodlne online, telefonicky alebo nám môžete poslať email.